Umowa produktu Securise WebProtect

Ostatnia aktualizacja umowy: 11-08-2019

§1. Postanowienie ogóle

 1. Niniejsza umowa (dalej: "Umowa") dotyczy zakupu pakietu Securise WebProtect "Bezpieczna strona" (dalej: "Pakiet"), na który składa się seria działań prowadzących do zabezpieczenia strony internetowej Kontrahenta oraz przywrócenia jej funkcjonowania w przypadku ataku hakerskiego lub jej zawirusowania (dalej: "Działania").
 2. Działania są realizowane przez właściciela marki Securise, tj.: Scorise Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 51/8, 03-916 Warszawa, REGON: 383872157, NIP: PL113-30-01-016, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000794680, reprezentowaną zgodnie z KRS przez Michała Toczyskiego (prezesa zarządu) zwana dalej "Scorise".
 3. Podmiot zamawiający Pakiet zwany jest dalej "Kontrahentem". Z uwagi na charakter Pakietu, Kontrahentem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie, spółka zagraniczna. Kontrahentem nie może być konsument.
 4. Kontrahent i Scorise zwane są łącznie "Stronami" lub każdy z osobna "Stroną".
 5. Na potrzeby niniejszej umowy będzie używane pojęcie "CMS", które definiuje się następująco. "CMS" oznacza system zarządzania treścią (Content Management System), oprogramowanie stanowiące podstawę funkcjonowania strony internetowej wraz ze strukturą baz danych. CMS oznacza także system sklepu internetowego i inne podobne dedykowane systemy. System zarządzania treścią stanowi program komputerowy. CMS WordPress oznacza system przeznaczony do budowy stron internetowych, którego licencja znajduje się pod adresem https://wordpress.org/about/gpl/.

§2. Przedmiot Umowy. Czas trwania umowy. Opłaty

 1. W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia Pakietu Scorise wykona wszystkie możliwe do przeprowadzenia Działania przedstawione w tabeli znajdującej się na stronie oferty (zwaną dalej "Tabelą Opłat") właściwe dla danego Pakietu.
 2. W ramach gwarancji Scorise przywróci funkcjonowanie strony internetowej Kontrahenta w przypadku, gdyby została zawirusowana lub uległa atakowi hakerskiemu w ciągu roku od momentu uruchomienia Pakietu. W tej sytuacji Kontrahent zgłosi Scorise fakt zainfekowania jego strony internetowej, a Scorise dokona przywrócenia jej funkcjonowania w czasie od 24h do 72h w dni robocze oraz zaktualizuje CMS do najnowszej wersji w czasie do 5 dni roboczych.
 3. W przypadku, gdyby strona internetowa w tym czasie nie została przywrócona, Scorise może przedstawić propozycję  dłuższego czasu, w którym przywróci stronę internetową. Jeśli Kontrahent nie zaakceptuje dłuższego terminu,  na jego żądanie Scorise zwróci opłatę za zakupiony Pakiet.
 4. Uruchomienie Pakietu odbywa się w następujący sposób. Po złożeniu zamówienia przez Kontrahenta na Pakiet, Scorise przesyła Kontrahentowi arkusz kalkulacyjny, w którym zostały wyszczególnione niezbędne Scorise dane do zrealizowania działań zawartych w Pakiecie. Są to przede wszystkim dane logowania do panelu administracyjnego serwera, kanału FTP, bazy danych oraz panelu PHPMYADMIN, panelu CMS. Arkusz możliwy jest do otwarcia po wpisaniu hasła, które jest wysyłane SMSem na numer telefonu podany przez Kontrahenta. Po uzupełnieniu arkusza Kontrahent odsyła go konsultantowi Scorise,  od którego dostał arkusz. Jeśli wszystkie przesłane dane są poprawne, to w tym momencie następuje uruchomienie Pakietu.
 5. Za moment złożenia zamówienia zostaje uznany fakt akceptacji przez Kontrahenta warunków zamówienia. Oświadczenie woli może zostać przesłane pocztą elektroniczną lub dokonane w drodze rozmowy telefonicznej. W przypadku rozmowy telefonicznej Scorise po rozmowie przesyła Kontrahentowi potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z odnośnikiem do niniejszej umowy. Faktura za dany pakiet jest wysyłana drogą elektroniczną w momencie złożenia zamówienia z 7-dniowym terminem płatności.
 6. W zakres przedmiotu niniejszej umowy nie wchodzi wprowadzanie zmian ani poprawek w obrębie strony internetowej oraz systemu CMS innych niż te przedstawione w Tabeli Opłat.
 7. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.
 8. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosi jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została wypowiedziana.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kontrahenta w trakcie 12-miesięcznego okresu obowiązywania umowy, zapłaci on odstępne na rzecz Scorise w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Scorise wypowiedzenia. Wartość odstępnego jest kwotą, którą Scorise otrzymałoby w przypadku, gdyby umowa nie została rozwiązana w okresie 12-miesięcy.
 10. Po pierwszym 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, jest ona automatycznie przedłużana na okres nieoznaczony z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Po okresie pierwszych 12-miesięcy w przypadku wypowiedzenia umowę przez Kontrahenta, nie płaci on odstępnego.
 11. Scorise ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Kontrahent spóźnia się z płatnością lub przesłaniem danych dostępowych co najmniej 21 dni.
 12. W zamian za usługę uruchomienia Pakietu Scorise pobierze od Kontrahenta opłatę jednorazową oraz comiesięczną opłatę utrzymaniową (płatną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy). Wysokość opłat została określona w Tabeli Opłat. W przypadku niektórych serwisów internetowych Scorise może wycenić dodatkową opłatę (nazwaną w Tabeli Opłat "Dopłata") pobieraną jednorazowo za uruchomienie Pakietu. 

§3. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Scorise za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ograniczona jest do wartości dokonanej opłaty otrzymanej przez Scorise na podstawie niniejszej umowy. Scorise ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę).
 2. Scorise nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku, gdy:
  1. Kontrahent lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Kontrahenta nie udostępnią wymaganych przez Scorise danych dostępowych lub będą one niezgodne z rzeczywistością, niepełne lub nieprecyzyjne,
  2. przyczyną wystąpienia szkody są cechy i właściwości wykorzystywanych przez Scorise urządzeń informatycznych (w szczególności serwera) lub oprogramowania (niezgodność sprzętowa, konflikty oprogramowania, w tym CMS i jego modułów),
  3. Kontrahent lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Kontrahenta nie dopełnią wskazanych przez Scorise lub wiadomych im czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskania spodziewanego skutku związanego z realizacją postanowień niniejszej umowy,
  4. wystąpiły na skutek stosowania systemu CMS, który nie jest produktem Wykonawcy, lecz systemem open source, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania,
  5. nie poinformował on o wymaganiach technicznych innego oprogramowania istniejącego na serwerze, na którym Wykonawca podjął się utworzenia serwisu internetowego,
  6. uprzedził Kontrahenta o ryzyku związanym z wykonaniem jego polecenia.
 3. Scorise nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku, jeżeli opóźnienie to jest wynikiem naruszenia przez Kontrahenta zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub braku należytego współdziałania ze Scorise, w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów, informacji i danych, nieudostępnienia odpowiednio skonfigurowanych urządzeń informatycznych.
 4. Scorise nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz informacje, w tym poufne, wykradzione z serwera Kontrahenta lub jego systemu CMS przez osobę trzecią. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że wspomniane Działania nie gwarantują bezpieczeństwa i poufności danych, lecz zmniejszają jedynie podatność na ataki hakerskie i wirusowe oraz zwiększają szansę przywrócenia funkcjonowania strony www w przyszłości.

§4. Poufność

 1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji poufnych, chyba, że uzyskano uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony (pod rygorem nieważności). Obowiązek przekazania informacji wynika ze zobowiązań Kontrahenta związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, jak również na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości w ramach procedur określonych przepisami prawa, w tym postępowania sądowego mającego na celu windykację należności.
 2. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na ujawnianie i wykorzystywanie przez Wykonawcę nazwy handlowej Zamawiającego oraz nazw oferowanych serwisów i usług (w tym stosowanych logotypów), danych teleadresowych i adresów internetowych Zamawiającego dla celów marketingowych Wykonawcy (portfolio realizacji, listy referencyjne, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne,  materiały seminaryjne i konferencyjne, media, strony www, cytaty i inne.). Zakres i sposób ujawniania i wykorzystania w/w informacji nie może naruszać uzasadnionych interesów Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do nierozpowszechniania oraz niewykorzystywania, w innym celu, niż realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym lub o innym o znaczeniu gospodarczym, w tym w szczególności danych zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami) pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

§5. Informacje końcowe

 1. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszej umowy są nieważne, nieskuteczne lub wadliwe w inny sposób:
  1. zostają one zastąpione z mocy niniejszej umowy ważnymi i niewadliwymi postanowieniami o treści i skutkach prawnych możliwie zbliżonych pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do postanowień zastępowanych;
  2. umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 3. Osoby występujące w imieniu Stron niniejszej umowy oświadczają, iż są umocowane (upoważnione) do zawarcia niniejszej Umowy na mocy stosownych przepisów prawa, postanowień statutów i umów albo innych regulacji wewnętrznych lub pełnomocnictw każdej ze Stron, jak również oświadczają, iż dla ważności, skuteczności, wiążącego charakteru i pełnej mocy prawnej niniejszej Umowy nie są potrzebne żadne zgody, zatwierdzenia oraz inne czynności dokonywane przez jakiekolwiek inne osoby lub organy, tj. niniejsza Umowa jest ważna, skuteczna, wiążąca dla Stron oraz posiada pełną moc prawną od chwili podpisania jej przez osoby wymienione w niniejszej Umowie jako umocowane do reprezentacji każdej ze Stron.
 4. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia porozumienia.
 5. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.
 6. Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym.